Blog

Betaal nu ook op rekening

Betaal achteraf bij de Dierplagenshop.nl

We hebben voor het achteraf betalen een contract met Billink gesloten.
Betalen met Billink werkt heel eenvoudig. Jouw bestellingen ontvang je in huis en je betaalt achteraf hetgeen dat je wilt houden. Geen gedoe met vooruit betalen of wachten op retourgeld. Namens Billink ontvang je een factuur welke je binnen 14 dagen kan betalen. Wel zo handig!

U kunt nu bij ons betalen via Billink
Meer informatie over billink https://www.billink.nl

Achteraf betalen billink

Vernieuwing toelating rodenticiden onder strenge voorwaarden

Rodenticiden op basis van anticoagulantia zijn onmisbaar om mensen, dieren, gebouwen en voorraden tegen ziekte, vervuiling en knaagschade te beschermen. Gebruik van deze middelen heeft echter ook een keerzijde, namelijk een verhoogd risico op vergiftiging van andere dieren. Bovendien zijn de stoffen veelal persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) en mogen ze niet in het milieu terechtkomen. Er zijn op dit moment echter onvoldoende alternatieven beschikbaar om rodenticiden op basis van anticoagulantia te vervangen.

In 2017 zijn de werkzame stoffen opnieuw goedgekeurd vanwege hun noodzaak en bij gebrek aan voldoende alternatieven. Vanwege de diverse risico’s worden de middelen op basis van deze stoffen nu alléén opnieuw toegelaten onder strenge voorwaarden en voorschriften om de risico’s tot een minimum te beperken. Deze voorschriften (‘SPC AVKs translations’) zijn gepubliceerd op de ECHA-website en worden opgenomen op het SPC (Summary of Product Characteristics) van alle middelen op basis van anticoagulantia.

Bij het opstellen van een SPC  voor een Nederlandse toelating gebruikt het Ctgb restrictiezinnen die Europees zijn vastgesteld. Deze zinnen staan op de ECHA-website. Indien van toepassing – worden daar zinnen aan toegevoegd die zijn toegesneden op de Nederlandse situatie. Bijvoorbeeld: buiten uitsluitend gebruiken volgens geïntegreerde plaagdierbestrijding, of volg voor afvalverwijdering de voor Nederland-specifieke voorschriften.

Daarnaast zijn bij de vernieuwing de afwegingsgronden van een aantal toepassingen opnieuw tegen het licht gehouden en vastgesteld. In Nederland worden rodenticiden op basis van anticoagulantia alleen toegelaten voor toepassing in speciale (manipulatiebestendige) lokaasdozen of -kisten. De middelen worden alleen toegepast tegen huismuizen in gebouwen, en tegen ratten in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen en riolen. In Nederland worden anticoagulantia niet toegelaten voor gebruik  in het open veld, in holen en bij vuilnisbelten, en mogen ze niet permanent worden toegepast.

 

Bron: CTGB

AANPASSING ETIKETTEN RODENTICIDEN PER 1 MAART 2018

Op 1 maart 2018 eindigt de respijttermijn voor de verkoop van rodenticiden waarvan de etikettering nog niet voldoet aan de 9-de ATP (Adaptation to Technical Progress) van de CLP verordening. Deze aanpassing van de verordening aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, heeft gevolgen voor de classificatie en labeling van rodenticiden. De respijttermijn om rodenticiden met etiketten die nog niet voldoen aan de 9-de ATP op te gebruiken, duurt dan nog een half jaar.

Voor biociden geldt dat het etiket niet mag worden aangepast zonder dat de toelating ook is aangepast. Alle wijzigingen in een etiket van een biocide moeten zijn voorgeschreven door een besluit van het Ctgb. Dit geldt ook voor etiketwijzigingen ten gevolge van de 9-de ATP van de CLP-verordening.

Voor een groot aantal rodenticiden is een aanvraag voor een vernieuwing van de toelating onder de biocidenverordening aangevraagd. Voor de rodenticiden op basis van anticoagulantia worden de wijzigingen in classificatie en labeling die nodig zijn om te voldoen aan de 9-de ATP van de CLP- verordening, meegenomen in de vernieuwingsaanvraag. Echter, de behandeling daarvan neemt meer tijd in beslag dan werd verwacht. In deze procedures is het Ctgb in veel gevallen afhankelijk van de snelheid waarmee andere lidstaten kunnen werken aan de beoordeling van deze vernieuwingsaanvragen. Het Ctgb streeft ernaar om de vernieuwingen voor 1 maart 2018 af te geven.

Om toelatinghouders van rodenticiden op basis van anticoagulantia waarvoor nog geen besluit op de vernieuwingsaanvraag genomen is vanaf 1 maart 2018 niet in de problemen te brengen, heeft het Ctgb overlegd met de inspectiediensten. De afspraak is nu dat de inspectie de geldende Ctgb-besluiten zal gebruiken voor haar handhavingsactiviteiten. Dat betekent dus dat als het Ctgb nog geen nieuw besluit voor toelating van deze producten heeft gegeven, wordt uitgegaan van het oude Ctgb-besluit.

Bron: CTGB